Projekty UE

ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk realizuje projekt pt.:

„Dotacja na kapitał obrotowy dla Arkona Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk”

W ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Wartość projektu: 100 939,53 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 100 939,53 zł

ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk realizuje projekt pt.:

„Internacjonalizacja przedsiębiorstwa ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk przez wdrożenie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji”.

 

W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa 1:

„Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, współfinansowanym ze

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wprowadzenie produktów ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej  Grzegorz Kalbarczyk na nowe rynki zagraniczne.
Efektem projektu będzie zwiększenie aktywności gospodarczej oraz wzmocnienie pozycji firmy na  rynku międzynarodowym.

Wartość projektu ogółem: 897 103 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych: 764 600 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 649 910 PLN

ARKONA LABORATORIUM FARMAKOLOGII STOMATOLOGICZNEJ GRZEGORZ KALBARCZYK

Realizuje projekt pt.

„Wdrożenie innowacji technologicznej w działalności firmy ARKONA LABORATORIUM FARMAKOLOGII STOMATOLOGICZNEJ”

w ramach Poddziałania 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wdrożenie opracowanej innowacji technologicznej. W wyniku realizacji projektu na bazie opracowanej technologii uruchomiona zostanie produkcja innowacyjnych wyrobów medycznych wspomagających leczenie stanów zapalnych w obrębie jamy ustnej i gardła.

Efekty projektu: W wyniku realizacji projektu zrealizowany zostanie zakres rzeczowy polegający na budowie nowego zakładu produkcyjnego oraz zakupie środków trwałych stanowiących wyposażenie linii produkcyjnej. Dzięki realizacji projektu, ARKONA uzyska zdolność techniczną i organizacyjną do rozpoczęcia produkcji oraz wdrożenia na rynek innowacji technologicznej. Opracowane innowacje technologicznej umożliwią dokonanie istotnych zmian w procesie rozlewu produktów gotowych na linii technologicznej.

Realizacja projektu przyczyni się do realizacji głównych celów strategii firmy poprzez:

– wzrost potencjału produkcyjnego

– wzrost skali działania firmy

– wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii i produktów

– wzrost potencjału intelektualnego firmy jako producenta wyrobów medycznych  wdrażającego

– własne innowacje będące przedmiotem ochrony własności intelektualnej wzrost zatrudnienia

Wartość projektu: 10 862 639,46 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 8 548 849,78 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 5 984 194,84 PLN

ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Innowacyjne wyroby medyczne do zastosowania w schorzeniach periodontologicznych i laryngologicznych”

Cel projektu: opracowanie płynnych wyrobów medycznych do zastosowania w schorzeniach periodontologicznych (WYRÓB 1) i laryngologicznych (WYRÓB 2), mających potencjał rejestracyjny jako wyroby medyczne klasy III.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 928 682,91 PLN

ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Stworzenie nowoczesnego laboratorium poprzez zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej w ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk”

Cel projektu: zakup nowoczenej aparatury laboratoryjnej w celu rozwinięcia istniejącego już działu badawczo-rozwojowego.

Dofinansowanie projektu z UE: 380 316,08 PLN

Z przyjemnością informujemy, że dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, Laboratorium Badawczo-Rozwojowe ARKONA poszerzyło swoją ofertę o możliwość przeprowadzania:

  • badań jakościowych surowców i produktów, w tym: oznaczania zawartości wody, wyznaczania krzywej płynięcia, wyznaczania lepkości oraz granicy plastyczności, analiz wytrzymałościowych (w próbach zginania, rozciągania, ściskania, adhezji);
  • analiz mikrobiologicznych, takich jak: badanie MIC substratów używanych w produkcji /produktów, badanie czystości mikrobiologicznej powietrza /wody / powierzchni, barwienie Grama, oznaczanie ogólnej liczby mezofilowych bakterii tlenowych, oznaczanie ogólnej liczby drożdży i pleśni, identyfikowanie rodzajowe bądź gatunkowe mikroorganizmów;
  • testów produkcyjnych w skali laboratoryjnej i półtechnicznej, uwzględniających próby rozdrabniania, mieszania oraz homogenizacji prób o różnej strukturze i twardości.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i współpracy!
Wszelkie zapytania ofertowe prosimy kierować na adres: euro@arkonadent.com