Projekty UE

ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Internacjonalizacja przedsiębiorstwa ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk przez wdrożenie Modelu Biznesowego Inernacjonalizacji”

Celem projektu jest wprowadzenie produktów ARKONA na nowe rynki zagraniczne

Dofinansowanie projektu z UE: 649 910,00 zł

ARKONA LABORATORIUM FARMAKOLOGII STOMATOLOGICZNEJ GRZEGORZ KALBARCZYK

Realizuje projekt pt.

„Wdrożenie innowacji technologicznej w działalności firmy ARKONA LABORATORIUM FARMAKOLOGII STOMATOLOGICZNEJ”

w ramach Poddziałania 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Wdrożenie opracowanej innowacji technologicznej. W wyniku realizacji projektu na bazie opracowanej technologii uruchomiona zostanie produkcja innowacyjnych wyrobów medycznych wspomagających leczenie stanów zapalnych w obrębie jamy ustnej i gardła wykorzystujących jako substancję czynną bromek domifenu.

Efekty projektu: W wyniku realizacji projektu zrealizowany zostanie zakres rzeczowy polegający na budowie nowego zakładu produkcyjnego oraz zakupie środków trwałych stanowiących wyposażenie linii produkcyjnej. Dzięki realizacji projektu, ARKONA uzyska zdolność techniczną i organizacyjną do rozpoczęcia produkcji oraz wdrożenia na rynek innowacji technologicznej. Opracowane innowacje technologiczne umożliwią dokonanie istotnych zmian w procesie rozlewu produktów gotowych na linii technologicznej.

Realizacja projektu przyczyni się do realizacji głównych celów strategii firmy poprzez:
– wzrost potencjału produkcyjnego
– wzrost potencjału produkcyjnego
– wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii i produktów
– wzrost potencjału intelektualnego firmy jako producenta wyrobów medycznych wdrażającego własne innowacje będące przedmiotem ochrony własności intelektualnej
– wzrost zatrudnienia

Wartość projektu: 10 862 639,46 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 8 548 849,78 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 5 984 194,84 PLN

ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Innowacyjne wyroby medyczne do zastosowania w schorzeniach periodontologicznych i laryngologicznych”

Cel projektu: opracowanie płynnych wyrobów medycznych do zastosowania w schorzeniach periodontologicznych (WYRÓB 1) i laryngologicznych (WYRÓB 2), mających potencjał rejestracyjny jako wyroby medyczne klasy III.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 928 682,91 PLN

ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Stworzenie nowoczesnego laboratorium poprzez zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej w ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk”

Cel projektu: zakup nowoczenej aparatury laboratoryjnej w celu rozwinięcia istniejącego już działu badawczo-rozwojowego.

Dofinansowanie projektu z UE: 380 316,08 PLN

Z przyjemnością informujemy, że dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, Laboratorium Badawczo-Rozwojowe ARKONA poszerzyło swoją ofertę o możliwość przeprowadzania:

  • badań jakościowych surowców i produktów, w tym: oznaczania zawartości wody, wyznaczania krzywej płynięcia, wyznaczania lepkości oraz granicy plastyczności, analiz wytrzymałościowych (w próbach zginania, rozciągania, ściskania, adhezji);
  • analiz mikrobiologicznych, takich jak: badanie MIC substratów używanych w produkcji /produktów, badanie czystości mikrobiologicznej powietrza /wody / powierzchni, barwienie metodą Ziehla-Neelsena, barwienie Grama, oznaczanie ogólnej liczby mezofilowych bakterii tlenowych, oznaczanie ogólnej liczby mikroorganizmów beztlenowych, identyfikowanie rodzajowe bądź gatunkowe mikroorganizmów;
  • testów produkcyjnych w skali laboratoryjnej i półtechnicznej, uwzględniających próby rozdrabniania, mieszania oraz homogenizacji prób o różnej strukturze i twardości.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i współpracy!
Wszelkie zapytania ofertowe prosimy kierować na adres: euro@arkonadent.com

Zamknij menu